GIT: Szybka Konfiguracja

Szybka konfiguracja środowiska Git

23 Grudzień 2018

Git posiada długą listę parametrów konfiguracyjnych pozwalających dostosować do swoich potrzeb środowisko pracy oraz zdefiniować informacje o użytkowniku (autorze) wprowadzanych zmian. Wszystkie ustawienia można ustawić ręcznie w pliku .gitconfig w katalogu domowym zalogowanego użytkownika bądź poprzez wykonanie odpowiednich komend. W tym tekście znajdziesz krótkie wprowadzenie do podstawowej konfiguracji pozwalającej rozpocząć pracę z Git’em.

Ustawienie parametrów dla użytkownika

Pierwszą rzeczą, którą powinno się ustawić w każdej nowej instalacji Git, jest nazwa użytkownika. Git rejestruje tę informacje wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi do repozytorium kodu. Dodatkowo informacja ta jest wykorzystywana przez usługi innych firm, np.: GitHub. Najczęściej jako nazwę użytkownika wprowadza się imię i nazwisko autora bądź login dzięki czemu łatwo jest identyfikować zmiany wprowadzone zmiany we współdzielonym repozytorium. Wartości parametrów warto umieszczać w cudzysłowach, szczególnie jeśli zawierają spacje.

Dla ukrycia swojego adresu mailowego przez innymi użytkownikami współdzielonych repozytoriów github warto posłużyć się specjalnym adresem mail w postaci nazwa_uż[email protected]. Przykład został zamieszczony poniżej.

git config --global user.name "Radosław Roszczyk"
git config --global user.email "[email protected]"

Dodanie parametru –global powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych we wcześniej wspomnianym pliku konfiguracyjnym .gitconfig, dzięki czemu parametry te stają się parametrami domyślnymi dla wszystkich nowych repozytoriów. Pominięcie parametru powoduje ustawienie parametrów tylko dla lokalnego repozytorium co jest równoznaczne użyciu parametru –local. Lokalna konfiguracja zostaje zapisana w pliku .git/config repozytorium i będzie nadrzędna w stosunku do konfiguracji globalnej, ale działa tylko w zakresie repozytorium dla którego została zapisana.

Ustawianie domyślnego edytora

Domyślnym edytorem dla Git’a jest VIM. Do zmiany edytora ponownie posłużymy się przełącznikiem config, ale tym razem zmienimy parametr konfiguracyjny core.editor. Poniższy przykład zmienia domyślny edytor na nano:

git config --global core.editor nano

Włączanie trybu kolorowego na konsoli

W przypadku gdy często korzystamy z konsolowego trybu pracy gita warto włączyć dodatkowy tryb kolorowania wyników działania. Opcją konfiguracyjną włączającą ten parametr jest color.ui. Poniższy przykład włącza kolorowanie wyników na konsoli:

git config --global color.ui auto

Modyfikacja konfiguracji

Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany dowolnego z parametrów wystarczy dokonać jego nadpisania poprzez ponowne ustawienie parametru z nową wartością. W przypadku gdy zależy nam na usunięciu któregoś z parametrów należy posłużyć się przełącznikiem –unset. W poniższym przykładzie usunięta zostanie nazwa użytkownika z konfiguracji lokalnego repozytorium.

git config --local --unset user.name

Sprawdzanie konfiguracji

Poszczególne parametry konfiguracji można odczytać wykonując polecenie:

git config user.name
git config user.email

Analogicznie jak przy ustawianiu pominięcie parametru –global zwraca konfigurację lokalnego repozytorium. Jeśli chcemy odczytać konfigurację globalną należy posłużyć się parametrem:

git config --global user.name

Oprócz pojedynczych parametrów możemy odczytać pełną konfigurację. Do tego celu służy przełącznik –list i ponownie w połączeniu z –global zwróci konfigurację globalną, natomiast bez parametru otrzymamy ustawienia lokalnego repozytorium:

git config --global --list